Euro: EUR/USD (EUR=X) Analysis and Setups from Metastock